4. Zapowiadane zmiany w Kodeksie Pracy

Komisja Kodyfikacyjna zakończyła pracę nad projektem nowego Kodeksu Pracy. Teraz zajmie się nim Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rada Ministrów, a następnie obie izby parlamentu. Ostateczna wersja Kodeksu Pracy może więc znacząco różnić się od obecnej koncepcji, jednak niektóre propozycje już teraz budzą obawy i sprzeciw.

Celem Komisji było dostosowanie przestarzałych przepisów prawa pracy do współczesnych realiów i europejskich standardów. Do tej pory Polska była unijnym rekordzistą pod względem ilości osób zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych oraz na czas określony. Modyfikacja prawa miałaby też pomóc w pozyskaniu środków na wypłatę emerytur poprzez zobowiązanie wszystkich pracowników do odprowadzania świadczeń do ZUS.

Zdaniem pracowników propozycje są jednak szkodliwe i uwsteczniające. Ograniczają wolności obywatelskie, dyskryminują osoby o niskich zarobkach (uniemożliwiając im dorobienie do pensji), pozwalają na zwolnienie pracownika w ciąży oraz stwarzają ryzyko rozrostu szarej strefy. Pomysł krytykują nie tylko zatrudnieni. Negatywnie wypowiadają się o nim członkowie organizacji Pracodawcy RP, przedsiębiorcy z Business Centre Club czy członkini Komisji Kodyfikacyjnej prof. Monika Gładoch, która nazwała projekt „ubezwłasnowolnieniem człowieka pracy”. A co Wy myślicie o zapowiadanych zmianach?

Najważniejsze propozycje zmian:

1. Likwidacja umów o dzieło i zlecenie, z wyjątkiem przedsiębiorców, specjalistów o zarobkach przekraczających 5 średnich krajowych.

2. Nowe rodzaje umów – o pracę dorywczą, sezonową, nieetatową.

3. Umowa na czas określony będzie mogła być zawarta na maksymalnie 18 m-cy, a nie jak do tej pory na 33 m-ce.

4. Prawo do zwolnienia pracownika w ciąży (za zgodą PIP, dotyczy pracowników na zastępstwie oraz pracujących w podmiotach zatrudniających do 10 osób).

5. Zniesienie okresu ochronnego dla zwalnianego pracownika.

6. 26 dni urlopu wypoczynkowego dla każdego, bez względu na staż pracy.

7. Przepadek niewykorzystanego urlopu – nawet jeśli w praktyce wniosek o urlop był składany, a pracodawca odmawiał udzielenia urlopu. W szczególnych przypadkach zaległy urlop będzie można wykorzystać w I kwartale następnego roku kalendarzowego.

8. Likwidacja urlopu na żądanie – teoretycznie wciąż będzie można skorzystać z 4 dni takiego bezpłatnego urlopu w roku, jednak trzeba będzie to zgłosić pracodawcy z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Uniemożliwi to wykorzystanie urlopu zgodnie z przeznaczeniem, tj. w przypadkach losowych, niemożliwych do zaplanowania dobę wcześniej.

10. Zakaz dorabiania w innej firmie pod groźbą kary finansowej, o ile zażąda tego pracodawca.

11. W przypadku likwidacji stanowiska pracy, obowiązek przedstawienia pracownikowi oferty innej pracy, do której ten ma kwalifikacje lub może je łatwo zdobyć.

12. Jasno określone i jawne zasady przyznawania premii.

13. Obowiązek zawiadomienia pracownika o zamiarze rozwiązania z nim umowy o pracę, a także obowiązek przeprowadzenia z pracownikiem rozmowy na temat powodów zwolnienia z dopuszczalną obecnością świadka. Pracodawca zatrudniający do 10 pracowników będzie mógł być zwolniony z tego obowiązku jeśli przyzna pracownikowi rekompensatę pieniężną.

14. Dopuszczalnych 6 niedziel pracujących w roku w firmach zatrudniających do 50 pracowników. Na 3 z nich pracownicy będą musieli wyrazić zgodę. Zasada nie dotyczy pracowników handlu.

15. Odpracowanie czasu wolnego w trakcie pracy – jeśli pracownik musiał załatwić jakąś osobistą sprawę, zobowiązany jest do odpracowania tego czasu. Minimalny czas absencji ma być regulowany wewnętrznie w firmie. W praktyce pracodawca będzie mógł zażądać odpracowania np. przerwy na papierosa.

3. Prawo pracy – najważniejsze zmiany od stycznia 2018

E-składka
Opłacanie składek ZUS będzie prostsze. Koniec kilku oddzielnych wpłat – od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki przedsiębiorca opłaci jednym zwykłym przelewem podobnie jak opłaty za gaz, czy prąd. ZUS sam rozdzieli wpłatę na odpowiednie ubezpieczenia i fundusze. Zmienia się również konto, na które należy wpłacać składki – każdy płatnik otrzymał swój własny, indywidualny numer rachunku składkowego, który zawiera numer NIP (ostatnie 10 cyfr). Dotychczasowe rachunki zostały zamknięte.

Wyższa płaca minimalna
Od 1 stycznia 2018 roku pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie zarobią więcej. Płaca minimalna wynosi w tym roku 2100 złotych. To o 5 proc. i jednocześnie o 100 złotych więcej niż w roku poprzednim. Z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
Od 1 stycznia 2018 roku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).
Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich.

Koniec papierowych zwolnień od lekarza
Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.
Jeśli pracodawca założy profil na PUE, to otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie.
Elektroniczne zwolnienia lekarskie to również korzyści dla pacjenta. Nie musi on dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). Nie musi już podczas choroby czy opieki np. nad chorym dzieckiem udawać się do pracodawcy czy jednostki ZUS albo prosić o dostarczenie zwolnienia rodzinę czy znajomych. E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS.

2. Podatki – najważniejsze zmiany od stycznia 2018

JPK_VAT DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Mikroprzedsiębiorcy zostają objęci comiesięcznym obowiązkiem składania jednolitego pliku kontrolnego.

NIE MA OBOWIĄZKU INFORMOWANIA O PROWADZENIU PKPIR

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy nie muszą już informować naczelników urzędów skarbowych
o prowadzeniu PKPIR. Zniesiony został również obowiązek zawiadamiania organów podatkowych o powierzeniu prowadzenia PKPIR biuru rachunkowemu.

NISKI PODATEK BEZ ZALICZEK

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy mogą nie wpłacać zaliczki na PIT i CIT, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza 1000 zł. Z przywołanych przepisów wynika, że przedsiębiorcy, u których podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczy 1000 zł, mogą nie wpłacać zaliczki na PIT (CIT). Należy podkreślić, że jest to ich uprawnienie, a nie obowiązek.

LIMIT JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI

Z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł wzrasta wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów

1. Nowy Rok – Nowe wyzwania

Witamy w naszym gronie nowych Klientów. Dziękujemy kolejnym przedsiębiorcom za zaufanie, którym nas obdarzyli.

Nowy rok to również kolejne zlecenia od naszych dotychczasowych Klientów. Jest to potwierdzenie faktu, że Firmy, które obsługujemy dynamicznie się rozwijają. Cieszymy się, że możemy dawać Wam wsparcie w procesie rozwoju.

Ponad 70% naszych Klientów zleciło nam realizację usług co najmniej z dwóch obszarów naszej działalności.