Elektroniczne sprawozdanie finansowe

Już od pierwszego października 2018 roku obowiązują nowe zasady sporządzania oraz przekazywania sprawozdań finansowych. To kolejny krok w kierunku informatyzacji i cyfryzacji.


Zgodnie z nowymi regulacjami sprawozdania finansowe mogą być przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej. Ponadto plik z e-sprawozdaniem musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Zakres przekazywanych w sprawozdaniu informacji nie uległ zmianom, ustandaryzowano jednak niektóre jego elementy. Do sprawozdania możemy załączyć pozycje uszczegóławiające – np. dodatkowe informacje czy objaśnienia – w dowolnym układzie.
 

Podmiot wpisany do KRS

 
E-Sprawozdanie należy przekazać do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) za pośrednictwem: udostępnionego systemu w przeciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Stamtąd sprawozdanie automatycznie trafi do odpowiedniego rejestru dostępnego dla urzędów skarbowych.
 

Podatnik podatku dochodowego

E-Sprawozdanie należy przesłać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (aplikacja Ministerstwa Finansów, odpowiedni interfejs). Takie sprawozdanie należy złożyć razem z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.