Mały ZUS dla przedsiębiorcy

Tylko do 8 stycznia 2019 osoby prowadzące działalność gospodarczą generującą niewielkie przychody mogą skorzystać z tzw. „Małego ZUS-u” – obniżonych składek ZUS dedykowanych najmniejszym przedsiębiorcom.

 

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ?

  • działalność gospodarcza musi być prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych;
  • przychód (nie dochód) z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przez część poprzedniego roku, limit którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności jest odpowiednio niższy. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS

„Mały ZUS” możesz też opłacać jeśli korzystałeś wcześniej z „ulgi na start” i „preferencyjnych składek”.
 

JAK DŁUGO MOŻNA KORZYSTAĆ Z „MAŁEGO ZUS-U”?

Obowiązuje zasada 3 – 2 – 3. Jeśli przedsiębiorca cały czas osiąga niskie przychody – z Małego ZUS-u będzie mógł korzystać przez 3 lata. Następnie, przez kolejne 2 lata będzie opłacał standardowe składki ZUS. Po upływie tego czasu będzie mógł ponownie skorzystać z preferencyjnych składek.
 

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z „MAŁEGO ZUS-u”:

Nawet pomimo spełniania wszystkich pozostałych wymagań, z „Małego ZUS-u” nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy:
w poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą (oraz podlegali ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnego z tytułu prowadzenia tej działalności) przez okres krótszy niż 60 dni.

  • rozliczali się w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT – jeśli warunki te zaistniały łącznie
  • spełniają warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia
  • podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej, twórca, artysta, czy przedstawiciel wolnego zawodu)
  • wykonywali dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robili dla niego jako pracownicy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

 

POTRZEBNE DOKUMENTY:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia (jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności z 2018 roku);
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) z kodem tytułu ubezpieczenia. Osoby podlegające wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu powinny natomiast dostarczyć zgłoszenie do tego właśnie ubezpieczenia (ZUS ZZA).

 

ZAKŁADASZ / WZNAWIASZ DZIAŁALNOŚĆ?

Jeśli chcesz skorzystać z „Małego ZUS-u” przekaż zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia prowadzenia/wznowienia działalności gospodarczej.