Podatki – najważniejsze zmiany od stycznia 2018

JPK_VAT DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW


Mikroprzedsiębiorcy zostają objęci comiesięcznym obowiązkiem składania jednolitego pliku kontrolnego.

NIE MA OBOWIĄZKU INFORMOWANIA O PROWADZENIU PKPIR

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy nie muszą już informować naczelników urzędów skarbowych
o prowadzeniu PKPIR. Zniesiony został również obowiązek zawiadamiania organów podatkowych o powierzeniu prowadzenia PKPIR biuru rachunkowemu.

NISKI PODATEK BEZ ZALICZEK

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy mogą nie wpłacać zaliczki na PIT i CIT, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza 1000 zł. Z przywołanych przepisów wynika, że przedsiębiorcy, u których podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczy 1000 zł, mogą nie wpłacać zaliczki na PIT (CIT). Należy podkreślić, że jest to ich uprawnienie, a nie obowiązek.

LIMIT JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI

Z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł wzrasta wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów.