Postojowe dla zleceniobiorców i wykonawców

postojowe

Osoby, które zawarły umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia, umowę o dzieło) i w wyniku epidemii koronawirusa umowa ta nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji – mają prawo do świadczenia postojowego z ZUS. Zleceniobiorcy/wykonawcy nie mogą jednak ubiegać się rekompensatę utraconych przychodów samodzielnie – wniosek RSP-C w ich imieniu składa zleceniodawca/zamawiający.

 

🔍 WARUNKI

  • brak innych tytułów do ubezpieczeń społecznych (brak umowy o pracę)
  • umowa zawarta przed 1.04.2020 r.
  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył 15 681 zł
  • umowa nie doszła do skutku (nie było możliwości wykonywania obowiązków) lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji (obowiązki wykonywano rzadziej) z powodu epidemii
  • zamieszkiwanie na terytorium RP, polskie obywatelstwo lub prawo pobytu czasowego lub stałego na terytorium RP

🔍 CO OTRZYMA ZLECENIOBIORCA/WYKONAWCA?

Świadczenie w wysokości 2080 zł na swój rachunek bankowy (a jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym ten, w którym złożono wniosek wyniosła do 1299,99 zł – świadczenie będzie przysługiwać w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów, np. jeśli zarobiliśmy 800 zł – otrzymamy 800 zł ).

🔍 CZY MOŻNA WNIOSKOWAĆ PONOWNIE?

Świadczenie można otrzymać maksymalnie 3 razy. Po raz kolejny nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego “postojowego” (np. jeśli postojowe wypłacone zostało w kwietniu, można ponownie wnioskować o nie w maju).
Jeśli wnioskujemy o postojowe po raz kolejny, składamy wniosek RSP-CK.

🔍 JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  • zleceniodawca/zamawiający składa wniosek RSP-C do ZUS w imieniu pracownika (lub RSP-CK jeśli wnioskujemy po raz kolejny)
  • do wniosku należy dołączyć skan umowy cywilnoprawnej
  • do wniosku należy dołączyć oświadczenie zleceniobiorcy/wykonawcy o tym, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów

🔍 DO KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

🔍 ZLECENIE W KILKU RÓŻNYCH FIRMACH?

Każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.