Zmiany w prawie pracy od 2022

Goffice.pl

 

Zmiany związane z wprowadznieniem Nowego Ładu

 • wzrost kwoty wolnej od podatku – do 30 000 zł dla wszystkich podatników rozliczających się wg skali podatkowej (nie dot. ryczałtu, karty podatkowej, ani podatku liniowego)
 • zmiana progów w skali podatkowej – drugi #prógpodatkowy – czyli 32% – będzie obowiązywał po przekroczeniu 120 000 zł przychodów (obecnie to 85 528 zł). Przychody poniżej 120 000 zł będą opodatkowane stawką 17%
 • #ulgadlaklasyśredniej – ma zrekompensować podwyżkę składki zdrowotnej tak, aby okazała się ona neutralna finansowo. Z ulgi skorzystać mogą wyłącznie pracownicy oraz przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej osiągający zarobki powyżej 5 700 zł miesięcznie, ale poniżej 11 141 zł miesięcznie. Osoby te będą mogły odliczyć od dochodu wyliczoną wg specjalnego wzoru kwotę. Ulga nie będzie dostępna w przypadku podatku liniowego i ryczałtu
 • #zerowyPIT dla osób w wieku emerytalnym, które rezygnują ze świadczeń emerytalnych na rzecz pozostania w zatrudnieniu. Zwolnienie z podatku dochodowego będzie obowiązywać do kwoty 115 528 zł
 • brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego
 • objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania za wynagrodzeniem (to m.in. członkowie zarządu, Komisji Rewizyjnej, komisji egzaminacyjnych i prokurenci)
 • oskładkowanie wszystkich umów zleceń, tj. likwidacja tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczenia
 • skrócenie okresu pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia (tj.rozwiązaniu umowy) ze 182 do 91 dni
 • zmiana sposobu zaliczania okresów niezdolności do pracy do okresu zasiłkowego. Wszystkie okresy niezdolności do pracy z przerwami nie dłuższymi niż 60 dni będą zaliczane do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na rodzaj choroby
 • wzrost zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu z 70% do 80%
 • skrócenie przedsiębiorcom możliwości dokonywania korekt deklaracji #ZUS do 5 lat