Antykryzysowa tarcza branżowa

tarcza1

Antykryzysowa tarcza branżowa to nowe instrumenty pomocy dla branż najbardziej dotkniętych II falą pandemii. Pomocą objęte zostanie 25 kodów PKD, co realnie oznacza wsparcie dla ok. 200 tys. podmiotów.

 

Wśród branż objętych wsparciem znalazły się:

 • branża hotelowa,
 • branża gastronomiczna,
 • branża weselna,
 • branża fitness,
 • branża targowa,
 • branża filmowa,
 • branża estradowa,
 • branża rozrywkowa,
 • branża rekreacyjna,
 • branża fotograficzna,
 • branża fizjoterapeutyczna,
 • stragany i targowiska.

Wyżej wymienione firmy mogą skorzystać z następujących ułatwień:

 1. Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020
 2. Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł dla przedsiębiorców
 3. Dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystycznej (wybrane kody PKD)
 4. Odroczenie o pół płatności zaliczek PIT pracowników za miesiące październik, listopad, grudzień
 5. Mała dotacja w wysokości 5 tys. zł
 6. Zniesienie opłaty targowej w 2021 r. (+ rekompensata dla gmin)
 7. Uruchomienie funduszy na restrukturyzację, konsultacje z przedstawicielami przedsiębiorców itp.

 

Ad. 1 Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020

W celu skorzystania ze zwolnienia należy spełniać następujące warunki:

 • prowadzenie jednego z objętych wsparciem rodzajów działalności na dzień 30.09.2020 r.
 • zgłoszenie podmiotu jako płatnika składek ZUS przed 30.06.2020 r.
 • wykazanie, że przychód w listopadzie 2020 był co najmniej 40% niższy od przychodu uzyskanego w listopadzie 2019.

Jeśli pracodawca opłaci składki przed pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, może wystąpić o ich zwrot.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 2020 można znaleźć na stronie ZUS.

 

 

Ad. 2 Jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł dla przedsiębiorców

W celu skorzystania ze świadczenia należy spełniać następujące warunki:

 • prowadzenie jednego z objętych wsparciem rodzajów działalności na dzień 30.09.2020 r.
 • osiągnięcie w październiku lub listopadzie 2020 przychodu niższego o co najmniej 40% w stosunku do października lub listopada 2019.

Świadczenie postojowe będzie wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia.

Wniosek o wypłatę świadczenia postojowego można znaleźć na stronie ZUS. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności (PKD) i zaświadczenie o spadku przychodów.

 

 

Ad. 3 Dodatkowe świadczenie postojowe dla branży turystycznej (wybrane kody PKD)

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność z przeważającym kodem:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

otrzymali już co najmniej jedno świadczenie postojowe, a także osiągnęli przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku co najmniej 75% niższy niż w analogicznym miesiąc w 2019 mogą wnioskować o dodatkowe świadczenie postojowe. W tym celu muszą złożyć wniosek RSP-DD. O dodatkowe świadczenie postojowe można wnioskować maksymalnie trzy razy.

Na wsparcie państwo przeznaczy 1,8 mld złotych. Rada Ministrów dopuszcza możliwość przedłużenia obowiązywania konkretnych rozwiązań o kolejne miesiące, jeśli sytuacja będzie tego wymagała i jeśli pozwolą na to finanse.

Zobacz też: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/2/tarcza-5_0-tarcza-branzowa-/3615388
 
Podstawą prawną ww. rozwiązań jest ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639).