Samochody osobowe w działalności – zmiany 2019

Od stycznia 2019 zmieniły się przepisy dotyczące rozliczania w kosztach samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

 

Co się zmieniło:

 

Wyższy limit amortyzacji samochodów

Limit amortyzacji samochodów zaliczany do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony do 150 000 zł (do 225 000 zł dla pojazdów elektrycznych). Poprzednio limit ten wynosił 20 000 euro oraz 30.000 euro dla samochodów elektrycznych.
 
Jak działa limit? W przypadku samochodów o wartości (netto + 50% VAT) ponad 150 tys. zł – nadwyżka nie zostanie zaliczona do kosztów podatkowych.
Limit nie będzie stosowany do leasingodawców, wynajmujących i innych podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie leasingu, wynajmu itp. samochodów osobowych.
 
Podwyższona do 150 000 zł będzie również kwota odnosząca się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Użytek mieszany do 75%

Do tej pory do kosztów podatkowych mogliśmy zaliczyć całość wydatków związanych z użytkowaniem firmowego samochodu w celach mieszanych, to jest zarówno służbowych jak i prywatnych. Wprowadzona zmiana pozwala zaliczyć do kosztów tylko 75% (netto + 50% VAT) poniesionych wydatków.
 
100% wydatków związanych z używaniem samochodu będą mogli tylko ci podatnicy, którzy będą wykorzystywali pojazd wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Będą musieli to udowodnić przedstawiając stosowną ewidencję (ewidencja dla celów VAT). Brak ewidencji będzie oznaczał automatycznie wykorzystywanie pojazdu również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

Bez kilometrówki

Zamiast ewidencji przebiegu pojazdów, tzw. kilometrówki, przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych 20% wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności prywatnych samochodów osobowych niebędących składnikami majątku firmy.

Leasing = limit

Ustawa rozciąga limit rozliczania wydatków na korzystanie z samochodu osobowego na umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu, dzierżawy lub inne o podobnym charakterze. Limit ten koresponduje z (podwyższanym) limitem stosowanym przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od nabytego samochodu i ustalany będzie proporcją wartości samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu, najmu itp. i kwoty 150 000 zł. Tak ustalona proporcja stosowana będzie do każdej płatności dokonywanej w ramach ww. umów.
 
Limitowaniu nie będą podlegać składki ubezpieczeniowe płacone w ramach umów leasingu, najmu itp., poza składkami AC pojazdu (składki te również podlegają limitowaniu kosztowemu w przypadku własnego samochodu).
 
Należy tu zaznaczyć, że limit dotyczyć będzie wyłącznie części opłat stanowiących spłatę wartości samochodu osobowego. Limit ten zatem nie będzie dotyczył części „odsetkowej” takiej opłaty.